Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 17 juni 2018

De Waterstaatkundige stichting Gemaal Limmen !879 hecht er aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het volgende te verklaren:

 1. We bewaren de volgende persoonsgegevens:
  1. Donateursbestand, bestaande uit voorletters en achternaam, postadres.
   We gebruiken dit voor informatie-uitwisseling met de donateurs, Verzoeken tot betaling te doen en daaruit een betalingsoverzicht te maken. (de overzichten geven weinig details) en om bij eventueel meerjarig uitblijven van betalingen in overleg te kunnen treden met de donateur.
   Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming of buiten medeweten van de betrokkene(n).
    
  2. Medewerkersbestand, bestaande uit voorletters en achternaam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres. Het bestand is actueel en bevat alleen mensen die zich hebben aangemeld als actief medewerker en zich niet hebben afgemeld. Het bevat geen mensen waarvan we weten dat ze geen medewerker (meer) zijn.
   Deze gegevens worden periodiek gedeeld met de andere medewerkers in het bestand. De reden is dat we een organisatie zijn die niet strikt centraal wordt geleid; het moet mogelijk zijn dat medewerkers onderling met elkaar communiceren of samenwerken.
    
  3. Verslagen van stichtingvergaderingen: in die verslagen staan de namen van de aan- en afwezigen. Deze verslagen bewaren we voor archiefdoeleinden, de reconstructie van processen en de verantwoording van genomen besluiten.
    
  4. Op de website worden de bezoekers niet gevolgd t.b.v. reclamedoeleinden via tracking cookies en andere volgtechnieken. De website gebruikt wel functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze website en het bijhouden van statistieken.
   IP adressen worden vastgelegd voor het bijhouden van bezoekersstatistieken, het opsporen van misbruik en voor misbruikpreventie.
   De statistieken worden geanonimiseerd en niet gedeeld met andere partijen.
 1. Elke persoon is gerechtigd om te vragen of en hoe haar/zijn gegevens in een bestand is opgenomen. Indien dat het geval is, mag hij/zij zijn of haar gegevens inzien, laten wijzigen en/of geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Uitzondering hierop zijn de betalingsgegevens: deze kunnen uit het bestand worden verwijderd maar niet aangepast (echter niet uit de boekhouding of de bankoverzichten). We reageren hier binnen een redelijke termijn op, en in elk geval binnen de wettelijke maximale termijn van 4 weken. We kunnen alleen persoonlijke verzoeken inwilligen over de eigen gegevens, indien we geen twijfel hebben over de identiteit van de aanvrager. Redelijke verzoeken tot verwijdering van gegevens van een ander (bijvoorbeeld als vast staat dat de persoon hiertoe zelf niet meer in staat is) worden behandeld als waren ze persoonlijk ingediend.
   
 2. Op onze website staan verslagen van evenementen. We beschouwen die niet als persoonsgegevens, ook al staan er soms namen en/of foto’s van aanwezigen op. Desgewenst kunnen we namen verwijderen of aanpassen. Foto’s verwijderen we alleen als daar zeer dringende gronden voor zijn.
   
 3. De commentaarfunctie bij artikelen op onze website is uitgeschakeld.
   
 4. Alle gegevens zijn opgeslagen bij een betrouwbare, grote hostingpartij. Ze zijn alleen toegankelijk voor het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden). Dit garandeert eenvoudige overdracht tussen deze functionarissen en een solide backup. Voor verwerking kunnen gegevens lokaal bij zo’n functionaris worden gekopieerd, maar alleen voor die verwerking en niet langer dan nodig is. Als aanvullende backup bewaart de secretaris een kopie van deze gegevens op een externe vaste schijf die achter slot wordt bewaard. De functionarissen werken op systeem die voorzien zijn van alle redelijke computerbeveiligingen. Het risico op verlies, inbraak en/of in handen vallen van derden is zo klein mogelijk gemaakt.
   
 5. We helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
   
 6. Contactgegevens:
  Waterstaatkundige stichting Gemaal Limmen 1879 (of kortweg: Gemaal 1879)
  adres: zie secretariaat aan onderzijde van deze pagina.