Nieuwsbrief 1, februari 1991

Inleiding

Deze nieuwsbrief, de eerste uitgave van de Stichting Gemaal Limmen 1879, heeft ten doel de donateurs, medewerkers en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van het wel en wee van de Waterstaatkundige Stichting Gemaal Limmen 1879.

De Stichting

Door de vereniging ‘Oud-Akersloot’ werd op zaterdag 7 april 1990 een bijeenkomst georganiseerd in de sporthal ‘De Lelie’ te Akersloot, met het doel om het gehele poldergemaal, bekend onder de naam ‘Gemaal Limmen’ te behouden.
Uit de aanwezigen werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit onderstaande personen: Mevr. G. Blokker en H.H.: N. Beentjes, P.C.A. de Jong, C.J. v.d. Steen en W.J. Visser.
Deze werkgroep had de opdracht zich te oriënteren op de vorming van een stichting voor het behoud van dit gemaal.
Er werd een bezoek afgelegd bij de Stichting Museum Cruquius te Vijfhuizen en gesprekken gevoerd met het Waterschap het Lange Rond te Alkmaar, evenals met de museumconsulent van Noord-Holland.
Inmiddels werd door de werkgroep hard gewerkt aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en op 6 juli 1990 werd de akte gepasseerd bij Notaris N.J. van Duin te Hoorn en was de ‘Stichting Gemaal Limmen 1879’ een feit geworden.

Het doel van de Stichting

Het doel van de Stichting is het exploiteren van het Gemaal Limmen 1879 als museum en het voor iedereen toegankelijk maken.
Tevens het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en de ontwikkeling van de waterstaat in Nederland, in het bizonder tot het polderwezen.

Overdracht Gemaal Limmen door het Waterschap ‘Het Lange Rond’

Zaterdag 15 december 1990 vond in het Party- en Bowlingcentrum te Uitgeest, door Dijkgraaf de heer A. vd Pal van het Waterschap ‘Het Lange Rond’, de overdracht plaats van het Gemaal Limmen aan de ‘Waterstaatkundige Stichting Gemaal Limmen 1879’, gevestigd te Akersloot.
Deze officiële gebeurtenis werd bijgewoond door vele genodigden. De akte van overdracht van het Gemaal, gelegen aan de Fielkerweg 4 te Akersloot, werd gepasseerd door Notaris N.J. van Duin.
Na het officiële gedeelte memoreerde de heer vd Steen, voorzitter van de Stichting, het een en ander over de doelstellingen van de ‘Stichting’.

In Nederland, een waterland bij uitstek, zijn sluizen en gemalen van groot belang. Een groot gedeelte van Noord-Holland heeft het ontstaan en bestaan te danken aan de verbeterde beheersing van de waterhuishouding, zoals deze zich met namen vanaf de 16e eeuw heeft ontwikkeld. Om een onderdeel van deze ontwikkeling te kunnen laten zien is het belangrijk voor Noord-Holland en speciaal voor Akersloot en omgeving, dat het ‘Gemaal Limmen 1879’ te Akersloot als cultuur-historisch monument voor ons en ons nageslacht behouden blijft.
De Stichting bestaat uit vrijwilligers die hard aan het werk zijn om de totale restauratie van het gebouw en de complete pompinstallatie mogelijk te maken.

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de ‘Waterstaatkundige Stichting Gemaal Limmen 1879’ wordt gevormd door:
C.J. van der Steen   voorzitter
W.J. Visser               secretaris
P.C.A. de Jong          penningmeester
G. Blokker               lid
N. Beentjes             lid

De Raad van Advies

De Stichting heeft naast het bestuur grote behoefte aan een adviesraad welke gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekt.
Het bestuur is momenteel doende met het voeren van gesprekken.
De Raad van Advies zal in de volgende nieuwsbrief worden voorgesteld.

Nederlandse Gemalen Stichting

Deze Stichting is een overkoepelende organisatie voor belangrijke en historische gemalen in Nederland. Zij inventariseert en brengt advies uit op velerlei terrein op het gebied van poldergemalen.
Onze Stichting is door het bestuur van de Nederlandse Gemalen Stichting uitgenodigd toe te treden als lid van deze Stichting omdat het gemaal in Akersloot uniek is in Nederland. Op 15 november 1990 is dan ook het bestuur van de Nederlandse Gemalen Stichting op excursie geweest in het Gemaal te Akersloot.

Financiën

Aangezien de kosten van restauratie en onderhoud voor een groot gedeelte voor rekening van de stichting komen doen wij een beroep op u om zoveel mogelijk mensen lid te maken van de ‘Vereniging vrienden van het ‘Gemaal Limmen 1879’.

Restauratie Gemaal Limmen 1879

Het bestuur is thans druk bezig voorbereidingen te treffen voor restatratie van het gebouw en het mechanische gedeelte van de pompinstallatie.
Gesprekken met bedrijven in en om Akersloot hebben reeds geleid tot een flinke sponsoring voor het herstel van het gebouw en inventaris.
Maar het is nog niet voldoende. Daarom gaat het bestuur door om de benodigd finaciële steun te verkrijgen voor de restaturatie. Deze moet uiterlijk april 1991 van start gaan.